Pokémon: XY – Episódio 01 e 02 (Estreia)
Pokémon: XY – Episódio 01 e 02 (Estreia)
Pokémon: XY – Episódio 03
Pokémon: XY – Episódio 03
Pokémon: XY – Episódio 04
Pokémon: XY – Episódio 05
Pokémon: XY – Episódio 06
Pokémon: XY – Episódio 07
Pokémon: XY – Episódio 08
Pokémon: XY – Episódio 09
Pokémon: XY – Episódio 10
Pokémon: XY – Episódio 11
Pokémon: XY – Episódio 12
Pokémon: XY – Episódio 13
Pokémon: XY – Episódio 14
Pokémon: XY – Episódio 15
Pokémon: XY – Episódio 16
Pokémon: XY – Episódio 17
Pokémon: XY – Episódio 18
Pokémon: XY – Episódio 19
Pokémon: XY – Episódio 20
Pokémon: XY – Episódio 21
Pokémon: XY – Episódio 22